Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  27.03.2020 17:47:02
Дата здійснення дії: 27.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія"
Код за ЄДРПОУ:  22775471
Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНННЯ

Приватне акціонерне товариство  «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія», код ЕДРПОУ 22775471 (далі Товариство ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  27 квітня  2020 року о 11:00 за адресою :32302 Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.

    Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися «27» квітня  2020року  з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів.

Початок роботи зборів o 11 годині « 27 » квітня  2020року.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в  чергових загальних зборах акціонерів 24.04.2020року, 24.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт  Директора  про фінансово-господарську  діяльність за 2019рік та  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Голови Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

4. Звіт та висновки Ревізора за 2019  р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2019рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік

7.Про обрання ревізора.

8.Про затвердження змін до Статуту ПрАТ «К-П ТРК».

9.Про припинення ПрАТ  шляхом перетворення у ТОВ.

10.Про призначення комісії з припинення ПрАТ.

11.Про затвердження порядку обміну акцій ПрАТ на частки в статутному капіталі ТОВ та плану перетворення.

12.Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів,  які проти припинення ПрАТ.

13.Порядок та строк заявлення вимог кредиторів.

 

Для участі в зборах  акціонерам Товариства необхідно мати  при собі документ, що посвідчує особу паспорт), а  представникам  акціонерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.

З інформацією та документами , що пов’язані з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9.

Тел. для довідок : (03849) 9-15-50.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

( тис, грн.)

Найменування показника

Період

 

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Основні засоби

13,7

12,1

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

0,1                                          

-

Сумарна дебіторська заборгованість

7,3

6,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

28,2

15,2

Нерозподілений прибуток

-25,7

-51,2

Власний капітал

 34,3

8,8

Статутний капітал

 60,0

60,0

Довгострокові зобов'язання

                   -

-

Поточні зобов'язання

15,0

25,1

Чистий прибуток( збиток )

 -45,9

-25,5

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

 120

120

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

2

2

 

        Директор  ПрАТ « Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»                         Подолян А.І.