Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  05.04.2019 11:42:01
Дата здійснення дії: 01.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія"
Код за ЄДРПОУ:  22775471
Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНННЯ

 

Приватне акціонерне товариство  «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія», код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться                    18 квітня  2019 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,                  вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.

    Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися «18  » квітня  2019року  з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів.

Початок роботи зборів o 11 годині « 18   » квітня  2019року.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в  чергових загальних зборах акціонерів 15.04.2019року, 24.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт  Директора  про фінансово-господарську  діяльність за 2018рік та  прийняття рішення за                 наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Голови Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

4. Звіт та висновки Ревізора за 2018  р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2018рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік

7.Про виключення із складу акціонерів та викуп акцій ТзОВ «Хорда ЛТД».

8.Про затвердження змін до Статуту ПрАТ «К-П ТРК».

9.Різне

 

Для участі в зборах  акціонерам Товариства необхідно мати  при собі документ, що посвідчує особу                              паспорт), а  представникам  акціонерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.

З інформацією та документами , що пов’язані з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9.

Тел. для довідок : (03849) 9-15-50.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

( тис, грн.)

Найменування показника

Період

 

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Основні засоби

15,6

13,7

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

0,1

0,1

Сумарна дебіторська заборгованість

6,9

7,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

72,7

28,2

Нерозподілений прибуток

  20,2

-25,7

Власний капітал

  80,2

34,3

Статутний капітал

  60,0

60,0

Довгострокові зобов'язання

                   -

-

Поточні зобов'язання

                 15,1

15,0

Чистий прибуток( збиток )

  0,9

-45,9

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

    120

120

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

2

2

 

Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам – доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.

 

        Директор  ПрАТ « Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»                         Подолян А.І.