Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.04.2019 22:06:02
Дата здійснення дії: 01.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія"
Код за ЄДРПОУ:  22775471
Текст повідомлення: 

Повідомлення для акціонерів ПрАТ "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія"

Приватне акціонерне товариство  «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»

 код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє про проекти рішень чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться                    18 квітня  2019 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,                  вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.

    Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися «18  » квітня  2019року  з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів.

Початок роботи зборів o 11 годині « 18   » квітня  2019року.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в  чергових загальних зборах акціонерів 15.04.2019року, 24.00 год.

                                                                                            Проекти рішень

за питаннями порядку денного,  які будуть винесені на голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»

 

Перше питання порядку денного

Про обрання Голови, Секретаря зборів, Лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення по першому питанню:

1. Підтвердити обрання Головою загальних зборів Лопатинського О.В..

2.  Обрати секретарем зборів Шклярук Г.І.

3. Затвердити Лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах 18 квітня 2019 року в складі: Гаврилюк Т.І.

4. Затвердити регламент роботи загальних зборів з розгляду питань порядку денного:

На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.

На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.

На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин

Виступаючим, які приймають участь  в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.

Голосування  по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.

Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

Збори провести протягом двох годин без перерви.

Друге питання порядку денного

Звіт  директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та його затвердження. 

Проект рішення по другому питанню 

Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Трете питання порядку денного

Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2018 рік та його затвердження.

Проект рішення по третьому питанню

Затвердити звіт про результати роботи Наглядової  ради Товариства за 2018 рік.

Четверте питання порядку денного

 Звіт  та висновки Ревізора Товариства про роботу за 2018 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

 

Проект рішення по четвертому питанню

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про роботу у 2018 році. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

П’яте питання порядку денного

Звіт головного бухгалтера про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік.

Проект рішення по п’ятому питанню

Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік.

Шосте питання порядку денного

Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік

Проект рішення по шостому питанню

У зв’язку із збитком за 2018 рік, розподіл прибутку не здійснюється.

Сьоме питання порядку денного

Про виключення із складу акціонерів та викуп акцій ТзОВ «Хорда ЛТД».

 

Проект рішення по сьомому питанню

 Виключити із складу акціонерів ТзОВ «Хорда ЛТД» у зв’язку із припиненням діяльності товариства. Директору провести відповідні дії по оцінці вартості акцій з метою викупу акцій акціонерами ПрАТ

Восьме питання порядку денного

Про внесення змін до статуту ПрАТ

Проект рішення по восьмому питанню

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Лопатинського О.В. підписати від імені акціонерів Товариства СТАТУТ Приватного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»  у новій редакції. Доручити директору Товариства провести всі необхідні заходи щодо проведення державної реєстрації СТАТУТУ Приватного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.