Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.04.2019 10:14:01
Дата здійснення дії: 28.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія"
Код за ЄДРПОУ:  22775471
Текст повідомлення: 

Протокол № 1

Загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного  товариства

«Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»(ЄДРПОУ -22775471)

м.Кам’янець-Подільський                                                                                      18 квітня 2019 р.

 

Місце  проведення  загальних  зборів:

32300. вул.Драгоманова, 9  м.Кам’янець-Подільський , Хмельницька область

В адміністративному  приміщенні    товариства.

Початок загальних  зборів  акціонерів  об  11 год 00хв

Реєстр  власників іменних  цінних  паперів  станом на 24 год 00хв .18.04.2019р

Реєстрацію  акціонерів  розпочато  о  10 год. 00хв.

Реєстрація  акціонерів  завершена   о  10 год.45хв.

Відкрив  загальні  збори директор  ПрАТ «Кам’янець-Подільська  телерадіокомпанія»

Подолян  Анатолій  Іванович,  який привітав  акціонерів  та їх представників  і  подякував  всім,

за  участь  в сьогоднішніх загальних зборах  акціонерів.

1.Товариство  сповістило  акціонерів  у  відповідності  до  вимог Закону  України «Про акціонерні

Товариства» про проведення  Загальних  зборів.

2.Реєстрація  акціонерів  та  їх  представників, що прибули для  участі в загальних зборах акціонерів,

проведена реєстраційною  комісією,  затвердженою  директором, у складі: Шклярук Григорій Іванович.

Зареєстрованим  акціонерам (представникам) видані  реєстраційні  картки ,бюлетні  учасників  загальних

Зборів  акціонерів  для  голосування.

Реєстраційна комісія (Шклярук Г.І.)  оголосив  результати  роботи реєстраційної  комісії:

Присутні на Загальних зборах наступні  акціонери та представники акціонерів (за дорученнями):

1.Подолян Анатолій Іванович – особисто (30 шт.акцій, 25% частка статутного фонду Товариства);

2.Представник акціонера  ПАТ «Подільський цемент» Поветьєв Богдан Едуардович за дорученням № 277 від 16.04.2019 р. (володіє 25 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 20,8334% статутного капіталу);

3.Директор  акціонера ТзОВ «Імпульс» Лопатинський Олександр Вікторович - особисто  (володіє 10 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 8,3334% статутного капіталу);

4.Представник акціонера виконком Кам’янець-Подільської міської ради Антощук Олександр Анатолійович за дорученням № 1/02-25-1884  від 17.04.19 р., (володіє 10 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 8,3334% статутного капіталу);

5.Представник акціонера ТзОВ «Світязь» Завадський Володимир Вікторович за дорученням № 71 від 18.04.19 р. (володіє 10 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 8,3334% статутного капіталу).

Статутний фонд приватного  акціонерного  товариства  «Кам’янець-Подільська  телерадіокомпанія» складає  60 тисяч гривень, розподілений на  120 простих іменних  акцій номінальною вартістю 500,00 гривень. Голосуючими  на  загальних  зборах  акціонерів є 120 акцій. Також  було  повідомлено  , що  реєстраційною  комісією  зареєстровано  5  осіб, бажаючих взяти  участь  в загальних  зборах  акціонерів   ПрАТ «Кам’янець-подільська  телерадіокомпанія» які  володіють  безпосередньо та опосередковано в  сукупності  85  голосами, що  складає 70,8333% статутного  фонду  товариства.

Згідно  закону  України «Про  акціонерні  товариства» загальні  збори  акціонерів вважаються

правомочними  ,якщо  в них  беруть  участь  акціонери,  які  мають  відповідно  до статуту товариства  більш, як 60% голосів.

На  підставі  вищезазначеного  загальні  збори  акціонерів ПрАТ «Кам’янець-Подільська

телерадіокомпанія»  вважаються  правомочними  приймати  рішення з питань порядку денного.

 

 

 

Порядок денний  загальних  зборів  акціонерів:

1. Обрання робочих  органів  та затвердження  регламенту  роботи  зборів.

2. Звіт директора  про  фінансово-господарську діяльність за 2018р та прийняття  рішення за

    наслідками  розгляду  звіту.

3. Звіт Голови  Наглядової ради  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2018рік.

6.  Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік

7. Про виключення із складу акціонерів та викуп акцій ТзОВ «Хорда ЛТД».

8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ.

ПО  ПЕРШОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали: Директора  Подоляна  Анатолія  Івановича,  який  оголосив  про  те, що на спільному

засіданні  директора  та Наглядової ради для  забезпечення  керівництва  та  організації  роботи

загальних  зборів запрошено    головою  зборів Лопатинського Олександра Вікторовича,  секретарем  зборів призначено   Шклярука Григорія Івановича.

Він  запитав  акціонерів та їх представників  чи  є заперечення щодо кандидатур  Голови та секретаря

зборів.Заперечень  не було.

Голова  та  секретар  зборів  зайняли  свої місця.

Виступив  Голова  зборів –Лопатинський Олександр Вікторович  , який  оголосив  склад  лічильної  комісії затверджений директором  та  погоджено  з Наглядовою радою для  проведення  підрахунків

голосів , які приймають  участь в  загальних  зборах акціонерів, кількість членів, лічильної  комісії

(один) чоловік, а саме:  1.Гаврилюк Тарас Іванович

Виступив Голова  зборів Лопатинскький О.В. , який запропонував  затвердити  регламент  зборів:

На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин. На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин. На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин Виступаючим, які приймають участь  в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин. Голосування  по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою. Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів. Збори провести протягом двох годин без перерви.         

По першому питанню порядку денного   проголосували  таким  чином:

«ЗА»    - 5 акціонери,  які в сукупності володіють 85 голосами,що становить  100% голосів акціонерів,що                                            беруть  участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                               - відсутні                                    голоси

«УТРИМАЛИСЬ»                  - відсутні                                    голоси

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»             - відсутні                                    голоси

Рішенням  зборів  обраний голова зборів, секретар, лічильна комісія, затверджений  регламент  загальних  зборів  акціонерів:

Головою зборів обраний Лопатинський О.В., секретарем Шклярук Г.І., лічильна комісія Гаврилюк Т.І. Затверджений регламент зборів: На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин. На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин. На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин Виступаючим, які приймають участь  в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин. Голосування  по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою. Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів. Збори провести протягом двох годин без перерви.  перерви через кожні дві години роботи  на 15 хвилин.

 

  •  

 

ПО  ДРУГОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:  Директора  Подоляна  Анатолія  Івановича, який  в  своїй  доповіді, доповів  Загальним

зборам  акціонерів про результати  фінансово-господарської  діяльності  Товариства за 2018 рік.

Виступ було сконцентровано  на  особливостях  роботи  підприємства і  директора в  звітному

періоді. Було  підкреслено  коло  питань,  що виникли  в  звітному  періоді  та  їх  вирішення,  які

було  здійснено  керівництвом.Також  наведені  статистичні  дані  про  результати  роботи

підприємства  за  2018 рік. Товариство вимушено було 21 березня 2018 року придбати передавач аналогового сигналу у зв'язку iз тим, що в Хмельницькому радiопередавальному центрі вiдсутній передавач потужнiстю 100 Ватт iз дозволом на експлуатацiю. Ця обставина вимусила понести додатковi витрати товариства. Директор  наголосив, що підприємство і надалі  буде працювати  над покращенням  матеріальної  бази  підприємства, розширенню  послуг,  покращенню  соціальних умов  праці. Але фінансовий стан Товариства не дуже добрий внаслідок зменшення аудиторії телеглядачів через те, що в аналоговому варіанті телеканал дивиться набагато менше жителів міста і району, тому впали доходи від рекламної діяльності та послуг. Доповідачеві  було  поставлена  низка  запитань  стосовно  роботи  в  звітному  періоді, висловлені

зауваження  та  побажання.

Голова  зборів  запропонував  перейти  до  голосування.

Хто за  те, щоб  роботу директора  вважати  задовільною  та  звіт  затвердити  прошу  голосувати:

«ЗА»                                                  - 5  акціонерів, які  в  сукупності  володіють  85  голосами, що становить

                                                                 100% голосів  акціонерів, що беруть участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                                          - відсутні                          голоси

«УТРИМАЛИСЬ»                             - відсутні                          голоси

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                        - відсутні                          голоси

Рішення  прийнято

Голова  зборів  запропонував  перейти  до  третього  питання  порядку  денного.

 

ПО  ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:  Члена Наглядової ради Лопатинського О.В. доповів  про роботу  Наглядової  ради  за звітний  період  2018рік. Доповідач  детально зупинився на всіх  аспектах  роботи  Наглядової  ради, на рішення , які  приймались цим  органом  та на результатах роботи товариством  завдяки  діяльності  Наглядової  ради, запропонував  присутнім  затвердити  звіти  Товариства та баланс.

Доповідачеві  була  задана  низка  питань  стосовно  Наглядової  ради  Товариства,  висловленні

зауваження  та  побажання.

Голова  зборів запропонував  перейти  до  голосування

Хто за те, щоб затвердити  звіт голови  Наглядової ради  прошу  голосувати:

«ЗА»                                              - 5  акціонери, які в сукупності  володіють 85 голосами, що становить

                                                          100% голосів, що беруть  участь в загальних  зборах.

«ПРОТИ»                                      - відсутні                                 голоси

«УТРИМАЛИСЬ»                         - відсутні                                 голоси

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                    - відсутні                                 голоси

Рішення  прийнято

 Голова  зборів  запрпонував  перейти  до  четвертого  питання  порядку  денного.

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:  Уповноважену особу  Виконкому  міської  ради  Антощука  Олександра Анатолійовича

який  запропонувала до розгляду  акціонерів  звіт  про  роботу  Ревізора за 2018 рік  та проведені

  перевірки. Доповідач  коротко  провів  аналіз  роботи  підприємства  за звітний  період.

Ревізор  доповів присутнім про  проведенні перевірки  фінансово-господарської  діяльності акціонерного товариства.Було  зауважено ,що в ході  перевірок порушень в діяльності ПрАТ «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» не виявлено. Відповідно  до чинного законодавства  по закінченню фінансового  року звіти перевірялись незалежним  аудитором. Доповідачеві була  поставлена низка  запитань, стосовно  роботи  Ревізора  Товариства, а також стосовно низки  фінансових  показників  підприємства.

Голова зборів  запропонував перейти  до голосування

Хто  за  те щоб  роботу  Ревізора вважати  задовільною  і  затвердити звіт  прошу  голосувати:

«ЗА»                                                  - 5 акціонерів, які в сукупності володіють  85 голосами, що становить

                                                            100% голосів  акціонерів , що  беруть участь в загальних зборах

«ПРОТИ»                                    - відсутні                                 голоси

«УТРИМАЛИСЯ»                       - відсутні                                 голоси

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                  - відсутні                                 голоси

Рішення  прийнято.

 Голова  зборів запропонувала  перейти  до  п’ятого  питання.

 

ПО  П’ЯТОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:  Головного  бухгалтера  Шклярука  Григорія  Івановича,  який  ознайомив  акціонерів з

фінансовим  звітом  та балансом  за  2018 рік. У  відповідності до  вимог  Закону и України

«Про аудиторську  діяльність», вимог ДКЗПФРУ  затвердженим рішенням №5 від 25.01.2001року, на

підприємстві проводилася  аудиторська  перевірка  метою  якої  була підтвердження правильності

складання  фінансової  звітності  Товариства  та  дотримання  нормативних  вимог  щодо організації

бухгалтерського  обліку  і звітності  в  Україні.

Висновки  аудиторської  перевірки  підтверджують , що  фінансова  звітність  ПрАТ «Кам’янець-

Подільська  телерадіокомпанія»  відображає  фактичний стан  Товариства, а  також  результати

його  діяльності, рух  грошових  коштів ,власного  капіталу  за 2017р., ведуться  з згідно з Стандартами

бухгалтерського  обліку  в  Україні  та прийнятої  політики  відповідає  вимогам  чинного 

законодавства  України.

Головний  бухгалтер  запропонував   затвердити  баланс  та  фінансову  звітність Товариства.

Доповідачеві  була  поставлена  низка  запитань,  щодо  звіту.

Голова  зборів запропонував  перейти  до  голосування.

Хто  за те,щоб затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік прошу голосувати:

«ЗА»                                                 - 5 акціонерів,які в сукупності володіють 85 голосами, що становить

                                                             100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                                 - відсутні                                          голоси

«УТРИМАЛИСЬ»                    - відсутні                                          голоси

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»               - відсутні                                          голоси

 

 

 

ПО  ШОСТОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:Директора  Подоляна Анатолія Івановича, який пояснив присутнім  на зборах  про  те, що

Товариство  спрацювало в звітному 2018 році ,зі збитком у сумі 45,9 тис.грн.. Просив збори прийняти до уваги iнформацiю та покрити збитки за рахунок господарської діяльності у 2019 році.

Голова зборів  запропонував  перейти до голосування.

Хто за дану пропозицію прошу голосувати:

«ЗА»                                           -  5 акціонерів ,які в сукупності володіють 85 голосами,що становить

                                                        100% голосів акціонерів,що беруть участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                               - відсутні                      голоси

«УТРИМАЛИСЬ»                  -відсутні                       голоси

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»             -відсутні                       голоси

Рішення  прийнято.

ПО  СЬОМОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО

Слухали: 1.Директора Подолян А.І. Він повідомив, що ТзОВ «Хорда ЛТД» була припинена діяльність, ліквідаційна комісія не зверталась до ПрАТ «К-П ТРК» з метою реалізації, викупу акцій. Тепер виявилося, що підприємство ліквідоване, але акції в ПрАТ «К-П ТРК» є. Запрпонував виключити ТзОВ «Хорда ЛТД»зі складц акціонерів ПрАТ, провести відповідні дії з метою ропреділення акцій серед інших акціонерів згідно із вимогами законодавства України.

Слухали: 2.Представника ПАТ «Подільський цемент» Поветьєва Богдана Едуардовича, який запропонував не приймати рішення про виключення ТзОВ «Хорда ЛТД» із складу акціонерів у зв’язку із неможливістю в рамках чинного  законодавства вирішити це питання та запропонував вивчити його додатково та призначити позачергові збори акціонерів з питання зміни організаціонно-правової форми товариства.

Головуючим поставлено на голосування питання виключення ТзОВ «Хорда ЛТД» зі складу акціонерів ПрАТ.

«ЗА»                                              - відсутні  голоси .

«ПРОТИ»                                      -4 акціонера, які в сукупності володіють 55 голосами,  що становить

                                                         64,7% голосів акціонерів,що беруть участь в загальних зборах.                             

«УТРИМАЛИСЬ»                        1 акціонер, який володіє 30 голосами, що становить 35,3% голосів акціонерів, 

                                                         що беруть участь у загальних зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                    - відсутні                                 голоси

Рішення  не прийнято.

ПО  ВОСЬМОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО

Слухали: 1.Директора Подолян А.І. Він повідомив, у зв’язку із введенням у дію змін до Закону «Про акціонерні товариства» та Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» до 20.01.2020 року Приватним акціонерним товариствам необхідно привести свої Статути у відповідність із новими нормативними актами. Запропонував затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»  із врахуванням законодавчих змін.

Слухали:2.Представника виконкому Кам’янець-Подільської міської ради Антощука  Олександра Анатолійовича, який запропонував не затверджувати Статут у новій редакції, а вирішити питання із акціонером ТзОВ «Хорда ЛТД», провести позачергові збори акціонерів з питання зміни організаціонно-правової форми Товариства.

Слухали:3.Представника ПАТ «Подільський цемент»  Поветьєва Богдана Едуардовича , який підтримав представника виконкому Антощука О.А. і запропонував вирішити питання зміни організаціонно-правової форми товариства та прийняти новий Статут на позачергових загальних зборах акціонерів. ПрАТ здійснювати свою діяльність згідно із вимогами та нормаи встановленими Верховною радою, КМУ та інших регуляторних  органів.

Головуючий поставив на голосування питання «Про внесення змін до Статуту Товариства»

«ЗА»                                                1 акціонер, який володіє  30 голосами, що становить                                                                                                             

                                                          35,3%  голосів  акціонерів , що  беруть участь в загальних зборах

«ПРОТИ»                                    - відсутні                                 голоси

«УТРИМАЛИСЯ»                       - 4 акціонера, які в сукупності володіють 55 голосами,  що становить

                                                         64,7% голосів акціонерів,що беруть участь в загальних зборах

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                  - відсутні                                 голоси

Рішення  не прийнято.

 

Голова   зборів                                          Лопатинський О.В.

Секретар  зборів                                       Шклярук Г.І.