Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.03.2012
Дата публікації 05.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Кам"янець-Подільська телерадіокомпанія"
Юридична адреса* Хмельницька областьм.Кам"янець-Подільськийвулиця Лесі Українки, 31
Керівник* Подолян Анатолій Іванович - Директор. Тел: 0384938612
E-mail* alex@impuls.kp.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНННЯ
Приватне акціонерне товариство «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія», код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «20 » квітня 2012 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися «20» квітня 2012року з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів.
Початок роботи зборів o 11 годині «20 » квітня 2012року.
Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів 17.04.2012року, 24.00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ.
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011р.
3. Звіт Голови Наглядової ради за 2011р.
4. Звіт та висновки Ревізора за 2011р.
5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2011р.
6. Затвердження нормативних документів Товариства: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду (редакція 2012 року)

Для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу ( паспорт), а представникам акціонерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.
З інформацією та документами, що пов’язані з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9.
Тел. для довідок : (03849) 9-07-02.
Повідомлення надруковано в «Бюлетень Цінні папери України» №40 від 02.03.2012року

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
( тис, грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній на0101.01.2010р
Основні засоби 110,00 62,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,6 0,7
Сумарна дебіторська заборгованість 8,9 0,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,9 42,5
Нерозподілений прибуток 72,4 30,6
Власний капітал 60,0 60,0
Статутний капітал 60,0 60,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 8,9 16,2
Чистий прибуток( збиток ) 41,8 47,2
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 120 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду 10 9
Директор ПрАТ « Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» Подолян А.І.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Подолян Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2012
(дата)