Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2014
Дата публікації 21.03.2014 17:29:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Кам"янець-Подільська телерадіокомпанія"
Юридична адреса* Хмельницька областьм.Кам"янець-Подільський, вул.Драгоманова,9
Керівник* Подолян Анатолій Іванович - Директор. Тел: 0384991550
E-mail* kptrk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНННЯ

Приватне акціонерне товариство «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія», код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «22 » квітня 2014 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися «22» квітня 2014року з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів.
Початок роботи зборів o 11 годині «22 » квітня 2014року.
Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів 17.04.2014року, 24.00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ.
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2013рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Голови Наглядової ради за 2013рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
4. Про припинення повноважень наглядової ради Товариства та обрання членів наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізора за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
6. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2013рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік

Для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу паспорт), а представникам акціонерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.
З інформацією та документами , що пов’язані з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9.
Тел. для довідок : (03849) 9-15-50.


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
( тис, грн.)
Найменування показника Період


На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Основні засоби 73,8 49,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,4 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 35,9 52,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 26,2 17,1
Нерозподілений прибуток 66,5 80,3
Власний капітал 126,50 140,3
Статутний капітал 60,0 60,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 20,8 15,3
Чистий прибуток( збиток ) -5,9 13,8
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 120 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду 9 9
Директор ПрАТ « Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» Подолян А.І.

"Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17 березня 2014 року в офіційному друкованому органі Бюлетень "Цінні папери України" №49"
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Подолян Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2014
(дата)