Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.03.2015
Дата публікації 21.03.2015 20:53:16
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Кам"янець-Подільська телерадіокомпанія"
Юридична адреса* Хмельницька областьм.Кам"янець-Подільський, вул.Драгоманова,9
Керівник* Подолян Анатолій Іванович - Директор. Тел: 0384991550
E-mail* kptrk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНННЯ Приватне акціонерне товариство «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія», код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2015 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені. Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися «24» квітня 2015року з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів. Початок роботи зборів o 11 годині «24 » квітня 2015року. Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів 21.04.2015року, 24.00 год. ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Голови Наглядової ради за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту . 4. Звіт та висновки Ревізора за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту . 5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2014рік. 6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік Для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу паспорт), а представникам акціонерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу. З інформацією та документами, що пов’язані з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9. Тел. для довідок : (03849) 9-15-50. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ___________________________(тис, грн.) Найменування показника Період На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Основні засоби 49,9 37,5 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 0,2 0,3 Сумарна дебіторська заборгованість 52,7 7,8 Грошові кошти та їх еквіваленти 17,1 31,4 Нерозподілений прибуток 80,3 5,0 Власний капітал 140,3 65,0 Статутний капітал 60,0 60,0 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 15,3 15,6 Чистий прибуток( збиток) 13,8 -74,8 Середньорічна кількість акцій ( шт.) 120 120 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду _ _ Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій _ _ Чисельність працівників на кінець періоду 9 7 Директор ПрАТ « Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія» Подолян А.І.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Подолян Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2015
(дата)