Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2016
Дата публікації 30.03.2016 12:27:04
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Кам"янець-Подільська телерадіокомпанія"
Юридична адреса* Хмельницька областьм.Кам"янець-Подільський, вул.Драгоманова,9
Керівник* Подолян Анатолій Іванович - Директор. Тел: 0384991550
E-mail* kptrk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНННЯ

 

Приватне акціонерне товариство  «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія», код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29 » квітня  2016 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,  вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.        

    Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися « 29 » квітня  2016року  з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів.

Початок роботи зборів o 11 годині «  29  » квітня  2016року.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в  чергових загальних зборах акціонерів 26.04.2016року, 24.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт  Директора  про фінансово-господарську  діяльність за 2015рік та  прийняття рішення за                 наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Голови Наглядової ради за 2015рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

4. Звіт та висновки Ревізора за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2015рік.

6.  Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік

7. Про відкликання та обрання наглядової ради, виконавчого та інших органів управління товариства.

 

Для участі в зборах  акціонерам Товариства необхідно мати  при собі документ, що посвідчує особу                              паспорт), а  представникам  акціонерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.

З інформацією та документами , що пов’язані з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9.

Тел. для довідок : (03849) 9-15-50.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

( тис, грн.)

Найменування показника

Період

 

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Основні засоби

37,5

26,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

0,3

0,4

Сумарна дебіторська заборгованість

7,8

6,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

31,4

57,8

Нерозподілений прибуток

  5,0

16,1

Власний капітал

  65,0

76,1

Статутний капітал

  60,0

60,0

Довгострокові зобов'язання

                   -

-

Поточні зобов'язання

                 15,6

15,3

Чистий прибуток( збиток )

  -74,8

14,5

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

    120

120

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

7

3

 

 

 

 

         Директор  ПрАТ « Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»                         Подолян А.І.  

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Подолян Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2016
(дата)