Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2017
Дата публікації 22.02.2017 14:15:47
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Кам"янець-Подільська телерадіокомпанія"
Юридична адреса* Хмельницька областьм.Кам"янець-Подільський, вул.Драгоманова,9
Керівник* Подолян Анатолій Іванович - Директор. Тел: 0384991550
E-mail* kptrk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНННЯ

 

Приватне акціонерне товариство  «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія», код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «14  » квітня  2017 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,                  вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.        

    Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися «14  » квітня  2017року  з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів.

Початок роботи зборів o 11 годині « 14   » квітня  2017року.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в  чергових загальних зборах акціонерів 10.04.2017року, 24.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт  Директора  про фінансово-господарську  діяльність за 2016рік та  прийняття рішення за                 наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Голови Наглядової ради за 2016рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

4. Звіт та висновки Ревізора за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2016рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік

7.Переобрання Ревізора.

Для участі в зборах  акціонерам Товариства необхідно мати  при собі документ, що посвідчує особу                              паспорт), а  представникам  акціонерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.

З інформацією та документами , що пов’язані з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9.

Тел. для довідок : (03849) 9-15-50.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

( тис, грн.)

Найменування показника

Період

 

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Основні засоби

26,9

20,8

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

0,4

0,1

Сумарна дебіторська заборгованість

6,0

6,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

57,8

69,5

Нерозподілений прибуток

  16,1

19,3

Власний капітал

  76,1

79,3

Статутний капітал

  60,0

60,0

Довгострокові зобов'язання

                   -

-

Поточні зобов'язання

                 15,3

17,7

Чистий прибуток( збиток )

  14,5

3,2

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

    120

120

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

3

2

 

Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам – доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.

 

 

 

 

         Директор  ПрАТ « Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»                         Подолян А.І.  

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Подолян Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2017
(дата)