Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2017
Дата публікації 29.04.2017 12:33:09
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Кам"янець-Подільська телерадіокомпанія"
Юридична адреса* Хмельницька областьм.Кам"янець-Подільський, вул.Драгоманова,9
Керівник* Подолян Анатолій Іванович - Директор. Тел: 0384991550
E-mail* kptrk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Протокол № 1

Загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного  товариства

«Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»(ЄДРПОУ -22775471)

м.Кам’янець-Подільський                                                                                      14 квітня 2017 р.

 

Місце  проведення  загальних  зборів:

32300. вул.Драгоманова, 9  м.Кам’янець-Подільський , Хмельницька область

В адміністративному  приміщенні    товариства.

Початок загальних  зборів  акціонерів  об  11 год 00хв

Реєстр  власників іменних  цінних  паперів  станом на 24 год 00хв .10.04.2017р

Реєстрацію  акціонерів  розпочато  о  10 год. 00хв.

Реєстрація  акціонерів  завершена   о  10 год.45хв.

Відкрив  загальні  збори директор  ПрАТ «Кам’янець-Подільська  телерадіокомпанія»

Подолян  Анатолій  Іванович,  який привітав  акціонерів  та їх представників  і  подякував  всім,

за  участь  в сьогоднішніх загальних зборах  акціонерів.

1.Товариство  сповістило  акціонерів  у  відповідності  до  вимог Закону  України «Про акціонерні

Товариства» про проведення  Загальних  зборів.

2.Реєстрація  акціонерів  та  їх  представників, що прибули для  участі в загальних зборах акціонерів,

проведена реєстраційною  комісією,  затвердженою  директором, у складі:

Шклярук Григорій Іванович.

Зареєстрованим  акціонерам (представникам) видані  реєстраційні  картки учасників  загальних

Зборів  акціонерів  для  голосування.

Директор  Подолян  Анатолій  Іванович  оголосив  результати  реєстраційної  комісії.

Далі у своєму виступі директор доповів  акціонерам та їх представникам, що Статутний фонд

приватного  акціонерного  товариства  «Кам’янець-Подільська  телерадіокомпанія»

Складає  60 тисяч гривень, розподілений на  120 простих іменних  акцій номінальною вартістю

500,00 гривень. Голосуючими  на  загальних  зборах  акціонерів є 120 акцій.

Також  було  повідомлено  , що  реєстраційною  комісією  зареєстровано  4  особи, бажаючих

взяти  участь  в загальних  зборах  акціонерів   ПрАТ «Кам’янець-подільська  телерадіокомпанія»

які  володіють  безпосередньо та опосередковано в  сукупності  75  голосами, що  складає 62,4999%

статутного  фонду  товариства.

Згідно  закону  України «Про  акціонерні  товариства» загальні  збори  акціонерів вважаються

правомочними  ,якщо  в них  беруть  участь  акціонери,  які  мають  відповідно  до статуту

товариства  більш, як 60% голосів.

На  підставі  вищезазначеного  загальні  збори  акціонерів ПрАТ «Кам’янець-Подільська

телерадіокомпанія»  вважаються  правомочними  приймати  рішення з питань порядку денного.

Порядок денний  загальних  зборів  акціонерів:

1.Обрання робочих  органів  та затвердження  регламенту  роботи  зборів.

2.Звіт директора  про  фінансово-господарську діяльність за 2016р та прийняття  рішення за

    наслідками  розгляду  звіту.

3.Звіт Голови  Нагляжлвлї ради  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2016рік.

6.  Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік

7. Про переобрання ревізора.

 

ПО  ПЕРШОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали: Директора  Подоляна  Анатолія  Івановича,  який  оголосив  про  те, що на спільному

засіданні  директора  та Наглядової ради для  забезпечення  керівництва  та  організації  роботи

загальних  зборів запрошено    головою  зборів Лопатинського Олександра Вікторовича,  секретарем  зборів

призначено   Шклярука Григорія Івановича.

Він  запитав  акціонерів та їх представників  чи  є заперечення щодо кандидатур  Голови та секретаря

зборів.Заперечень  не було.

Голова  та  секретар  зборів  зайняли  свої місця.

Виступив  Голова  зборів –Лопатинський Олександр Вікторович  , який  оголосив  склад  лічильної  комісії

затверджений директором  та  погоджено  з Наглядовою радою для  проведення  підрахунків

голосів , які приймають  участь в  загальних  зборах акціонерів, кількість членів, лічильної  комісії

(один) чоловік, а саме:  1.Гаврилюк Тарас Іванович

Виступив Голова  зборів Лопатинскький О.В. , який запропонував  затвердити  регламент  зборів

 • на доповіді з питань порядку денного-  15хв;
 • співдоповіді  та  інші виступи  з питань порядку денного-до  5 хв кожна співдоповідь ;
 • запитання до доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв;
 • відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів;
 • загальний  час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання  порядку

денного  - 30хвилин;

 • перерви через кожні дві години роботи  на 15 хвилин.

Інші  пропозиції  не  надійшли

        За запропонований  регламент  проголосували  таким  чином:

«ЗА»    - 4 акціонери,  які в сукупності володіють 75 голосами,що становить  100% голосів акціонерів,що                                            беруть  участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                               - відсутні                                    голосів

«УТРИМАЛИСЬ»                  - відсутні                                    голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»             - відсутні                                    голосів

Рішенням  зборів  затверджений  регламент  загальних  зборів  акціонерів:

 • на доповіді з питань порядку денного-  15хв;
 • співдоповіді  та  інші виступи  з питань порядку денного-до 5 хв кожна співдоповідь ;
 • запитання до доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв;
 • відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів;
 • загальний  час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання  порядку

денного  - 30хвилин;

 • перерви через кожні дві години роботи  на 15 хвилин.

 

Голова  зборів запропонував  перейти  до другого  питання  порядку  денного.

 

ПО  ДРУГОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:  Директора  Подоляна  Анатолія  Івановича, який  в  своїй  доповіді, доповів  Загальним

зборам  акціонерів про результати  фінансово-господарської  діяльності  Товариства за 2016 рік.

Виступ було сконцентровано  на  особливостях  роботи  підприємства і  директора в  звітному

періоді. Було  підкреслено  коло  питань,  що виникли  в  звітному  періоді  та  їх  вирішення,  які

було  здійснено  керівництвом.Також  наведені  статистичні  дані  про  результати  роботи

підприємства  за  2016 рік. Директор  наголосив, що підприємство і надалі  буде працювати  над

покращенням  матеріальної  бази  підприємства, розширенню  послуг,  покращенню  соціальних

умов  праці.

Доповідачеві  було  поставлена  низка  запитань  стосовно  роботи  в  звітному  періоді, висловлені

зауваження  та  побажання.

Доповідь  додається.

Голова  зборів  запропонував  перейти  до  голосування.

Хто за  те, щоб  роботу директора  вважати  задовільною  та  звіт  затвердити  прошу  голосувати:

«ЗА»                                                  - 4  акціонери, які  в  сукупності  володіють  75  голосами, що становить

                                                                 100% голосів  акціонерів, що беруть участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                                          - відсутні                          голосів

«УТРИМАЛИСЬ»                             - відсутні                          голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                        - відсутні                          голосів

Рішення  прийнято

Голова  зборів  запропонував  перейти  до  третього  питання  порядку  денного.

 

ПО  ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:  Уповноважену  особу  ПАТ «Подільський цемент»  Дарчука Семена Івановича, який

доповів  про роботу  Наглядової  ради  за звітний  період  2016рік. Доповідач  детально зупинився на

всіх  аспектах  роботи  Наглядової  ради, на рішення , які  приймались цим  органом  та на результатах

досягнутих  товариством  завдяки  діяльності  Наглядової  ради.

Дарчук Семен Іванович  запропонував  присутнім  затвердити  звіти  Товариства.

Доповідачеві  була  задана  низка  питань  стосовно  Наглядової  ради  Товариства,  висловленні

зауваження  та  побажання.

Доповідь  додається.

Голова  зборів запропонував  перейти  до  голосування

Хто за те, щоб затвердити  звіт голови  Наглядової ради  прошу  голосувати:

«ЗА»                                              - 4  акціонери, які в сукупності  володіють 75 голосами, що становить

                                                          100% голосів, що беруть  участь в загальних  зборах.

«ПРОТИ»                                      - відсутні                                 голосів

«УТРИМАЛИСЬ»                         - відсутні                                 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                    - відсутні                                 голосів

Рішення  прийнято

 Голова  зборів  запрпонував  перейти  до  четвертого  питання  порядку  денного.

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:  Уповноважену особу  Виконкому  міської  ради  Мельничук Яну Сергіївну

яка  запропонувала до розгляду  акціонерів  звіт  про  роботу  Ревізора за 2016 рік  та проведені

нею  перевірки. Доповідач  коротко  провів  аналіз  роботи  підприємства  за звітний  період.

Увага була сконцетрована  на зміцненні  виробничої  бази  підприємства. Ревізор  доповів присутнім

про  проведенні перевірки  фінансово-господарської  діяльності акціонерного товариства.Було

зауважено ,що в ході  перевірок порушень в діяльності ПрАТ «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»

не виявлено.Відповідно  до чинного законодавства  по закінченню фінансового  року звіти

перевірялись незалежним  аудитором.

Доповідачеві була  поставлена низка  запитань, стосовно  роботи  Ревізора  Товариства, а також

стосовно низки  фінансових  показників  підприємства.

Доповідь  додається.

Голова зборів  запропонував перейти  до голосування

Хто  за  те щоб  роботу  Ревізора вважати  задовільною  і  затвердити звіт  прошу  голосувати:

«ЗА»                                                  - 4 акціонери, які в сукупності володіють  75 голосами, що становить

                                                            100% голосів  акціонерів , що  беруть участь в загальних зборах

«ПРОТИ»                                    - відсутні                                 голосів

«УТРИМАЛИСЯ»                       - відсутні                                 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                  - відсутні                                 голосів

Рішення  прийнято.

 Голова  зборів запропонувала  перейти  до  шостого  питання.

 

ПО  П’ЯТОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:  Головного  бухгалтера  Шклярука  Григорія  Івановича,  який  ознайомив  акціонерів з

фінансовим  звітом  та балансом  за  2016 рік. У  відповідності до  вимог  Закону и України

«Про аудиторську  діяльність», вимог ДКЗПФРУ  затвердженим рішенням №5 від 25.01.2001року, на

підприємстві проводилася  аудиторська  перевірка  метою  якої  була підтвердження правильності

складання  фінансової  звітності  Товариства  та  дотримання  нормативних  вимог  щодо організації

бухгалтерського  обліку  і звітності  в  Україні.

Висновки  аудиторської  перевірки  підтверджують , що  фінансова  звітність  ПрАТ «Кам’янець-

Подільська  телерадіокомпанія»  відображає  фактичний стан  Товариства, а  також  результати

його  діяльності, рух  грошових  коштів ,власного  капіталу  за 2016р., ведуться  з згідно з Стандартами

бухгалтерського  обліку  в  Україні  та прийнятої  політики  відповідає  вимогам  чинного 

законодавства  України.

Головний  бухгалтер  запропонував   затвердити  баланс  та  фінансову  звітність Товариства.

Доповідачеві  була  поставлена  низка  запитань,  щодо  звіту.

Доповідь  додається.

Голова  зборів запропонував  перейти  до  голосування.

Хто  за те,щоб затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік прошу голосувати:

«ЗА»                                                 - 4 акціонери,які в сукупності володіють 75 голосами, що становить

                                                             100% голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                                 - відсутні                                          голосів

«УТРИМАЛИСЬ»                    - відсутні                                          голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»               - відсутні                                          голосів

 

ПО  ШОСТОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

Слухали:Директора  Подоляна Анатолія Івановича, який пояснив присутнім  на зборах  про  те, що

Товариство  спрацювало в звітному 2016 році з прибутком 3,2 тис. грн.

У зв’язку із необхідністю проведення переоснащення ТРК, придбання додаткового обладнання, модернізацією ефірного обладнання запропоновував прибуток направити на ці витрати.

Голова зборів  запропонував  перейти до голосування.

Хто за дану пропозицію прошу голосувати:

«ЗА»                                           -  4 акціонери ,які в сукупності володіють 75 голосами,що становить

                                                        100% голосів акціонерів,що беруть участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                               - відсутні                      голосів

«УТРИМАЛИСЬ»                  -відсутні                       голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»             -відсутні                       голосів

Рішення  прийнято.

ПО  СЬОМОМУ  ПИТАННЮ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО

Слухали: Голову зборів Лопатинського О.В., який запропонував переобрати ревізором товариства  Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради.

Хто за дану пропозицію прошу голосувати:

«ЗА»                                           -  4 акціонери ,які в сукупності володіють 75 голосами,що становить

                                                        100% голосів акціонерів,що беруть участь в загальних зборах.

«ПРОТИ»                               - відсутні                      голосів

«УТРИМАЛИСЬ»                  -відсутні                       голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»             -відсутні                       голосів

Рішення  прийнято.

 

Голова   зборів                                          Лопатинський О.В.

Секретар  зборів                                       Шклярук Г.І.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Подолян Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.04.2017
(дата)