Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.02.2018
Дата публікації 27.02.2018 19:43:42
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Кам"янець-Подільська телерадіокомпанія"
Юридична адреса* Хмельницька областьм.Кам"янець-Подільський, вул.Драгоманова,9
Керівник* Подолян Анатолій Іванович - Директор. Тел: 0384991550
E-mail* kptrk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНННЯ

 

Приватне акціонерне товариство  «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія», код ЕДРПОУ-22775471(далі Товариство ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «06 » квітня  2018 року о 11:00 за адресою :32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,             

    вул. Драгоманов 9, в адміністративному приміщені.        

    Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників ) буде здійснюватися «06  » квітня  2018року  з 10:00 до 10:45 за адресою проведення зборів.

Початок роботи зборів o 11 годині « 06   » квітня  2018року.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь в  чергових загальних зборах акціонерів 03.04.2018року, 24.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт  Директора  про фінансово-господарську  діяльність за 2017рік та  прийняття рішення за                 наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Голови Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

4. Звіт та висновки Ревізора за 2017  р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2017рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік

7.Переобрання Ревізора.

Для участі в зборах  акціонерам Товариства необхідно мати  при собі документ, що посвідчує особу                              паспорт), а  представникам  акціонерів - довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.

З інформацією та документами , що пов’язані з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кам’янець- Подільський вул. Драгоманова 9.

Тел. для довідок : (03849) 9-15-50.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

( тис, грн.)

Найменування показника

Період

 

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Основні засоби

20,8

15,4

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

0,1

0,1

Сумарна дебіторська заборгованість

6,1

7,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

69,5

72,7

Нерозподілений прибуток

  19,3

19,3

Власний капітал

  79,3

79,3

Статутний капітал

  60,0

60,0

Довгострокові зобов'язання

                   -

-

Поточні зобов'язання

                 17,7

-

Чистий прибуток( збиток )

  3,2

-

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

    120

120

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

2

2

 

Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам – доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.

 

 

 

 

         Директор  ПрАТ « Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія»                         Подолян А.І.  

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Подолян Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2018
(дата)