Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       Подолян Анатолiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кам"янець-Подiльська телерадiокомпанiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 32300 мiсто Кам"янець-Подiльський вулиця Драгоманова,буд.9
4. Код за ЄДРПОУ 22775471
5. Міжміський код та телефон, факс (03849) 9-15-50 (03849) 9-15-50
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 81 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 22775471.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2014 обрано член наглядової ради ТзОВ "Iмпульс" 21325031
8.3333
Зміст інформації:
В особi Лопатинського О.В.
22.04.2014 обрано Голова наглядової ради ПАТ "Подiльський цемент" 0029309
20.8334
Зміст інформації:
в особi Дарчука С.I.
22.04.2014 обрано член наглядової ради ТОВ "Свiтязь" 14165839
8.3333
Зміст інформації:
в особi Борейко О.В.